شجره کامله بیت حی المحمد

شجره کامله بیت حی المحمد
حی محمد ابن عوید ابن محمد ابن حسین  ابن الهلال 
ملا هادی 
حجي الرحمه ملا هادی  1365/05/01
حجی عبدالرضا رحمه 9166080344
حمید(نظام) – عبدالرضا۹۱۶۶۰۰۱۳۲۳
رسول – حمید۹۱۶۵۷۹۱۱۰۷
محمدحسین – رسول 
شهید رزاق – عبدالرضا۱۳۵۹/۰۷/۱۹
مکی – عبدالرضا 
سجاد – مکی 
مرحوم حجی عبدالحسین رحمه 1388/08/29
حجی نادر- عبدالحسین 
سعید – عبدالحسین 
حمید  – عبدالحسین۹۳۹۷۴۶۹۵۷۸
رضا – حمید 
صادق – حمید 
حسین – حمید 
حجی هاشم – عبدالحسین۹۳۶۷۹۳۰۲۶۲
علی – هاشم 
ناصر – عبدالحسین 
مهدی – عبدالحسین 
میثم – مهدی 
عباس – عبدالحسین 
مرحوم حجی طاهر رحمه 1389/02/28
حجی سامی(اسمعیل) – طاهر۹۰۲۰۴۶۰۵۵۴
حسن – طاهر۹۱۶۰۳۹۲۷۲۹
میلاد(امین) – حسن۹۰۳۷۴۳۲۶۸۴
رضا – حسن  
حسین – طاهر۹۳۶۵۴۳۱۳۵۹
حیدر – طاهر۹۳۵۷۷۰۵۸۰۸
مجتبی – حیدر 
جعفر – طاهر۹۳۰۴۰۲۱۹۹۰
علی اکبر – طاهر۹۳۵۹۰۷۵۸۳۳
امیرحسین – علی اکبر 
محمد – طاهر۹۳۷۷۹۹۹۷۲۱
مرحوم جمعه(عبدالعلی)رحمه 1388/03/06
عادل – جمعه۹۱۶۳۳۳۶۱۰۸
عزیز – جمعه۹۳۰۶۵۵۷۹۶۴
مسعود – جمعه۹۱۶۹۳۷۳۸۲۷
علیرضا – مسعود 
شهید جبار حجی رحمه۱۳۵۹/۰۷/۲۷
عبدالامیر رحمه 9179677166
محمد – عبدالامیر 
علی – عبدالامیر۹۳۳۶۶۲۳۹۲۴
رضا – عبدالامیر 
  زایر فاضل ملاهادی 1366/03/01
مرحوم حجی محمد زایر فاضل۱۳۶۵/۱۱/۰۱
جاسم – محمد  
محمد – جاسم 
قاسم – محمد۹۱۶۸۰۲۶۸۹۸
احمد – قاسم 
رضا – قاسم 
سعید – محمد 
شهاب – سعید 
سجاد – سعید 
علی – محمد 
سینا – علی 
کاظم زایر فاضل  
جواد – کاظم  
مهدی – کاظم 
محمد رضا – مهدی 
هادی – کاظم۹۳۸۲۸۱۵۴۳۶
حسن زایر فاضل  
 عبدالزهرا  ملا هادی   
حی محمد ابن عوید ابن محمد ابن حسین  ابن الهلال 
       مهدی   
یاسین (علی) ابن  مهدی۱۳۴۹/۰۷/۰۱
مرحوم حجی علی(محمد) یاسین 1388/11/21
حجی نبی – علی۹۱۶۶۱۸۰۵۴۷
رسول –  نبی 
حجی جادر(حسین) – علی۹۱۶۶۱۳۵۲۸۲
محمد رضا – جادر 
سجاد – جادر 
مرحوم حجی عبد(عبدالله) یاسین 1394/03/12
حجی حبیب – عبد۹۱۶۳۱۳۸۱۹۷
محمد امین – حبیب 
مرحوم جعفر – عبد۱۳۸۹/۰۵/۱۶
محمد علی – جعفر 
کریم – عبد۹۱۶۶۱۸۳۷۶۳
مرتضی – عبد۹۳۵۸۹۵۳۲۵۲
توفیق – مرتضی 
مرحوم عزیز عبد۱۳۹۱/۰۲/۰۸
حجی عبدالساده یاسین 9106004845
احمد – عبدالساده۹۱۶۳۱۰۲۱۴۰
میثم – احمد 
جواد – احمد 
مهدی – عبدالساده۹۱۶۴۶۲۹۹۲۳
محمود – عبدالساده۹۱۶۶۰۲۸۹۹۷
سعید – محمود 
سینا – محمود 
مسعود – عبدالساده۹۳۶۰۶۷۲۰۰۴
محسن – عبدالساده۹۳۵۶۰۱۵۵۷۱
محمد – عبدالساده۹۱۶۹۰۸۵۶۹۵
سجاد – محمد 
امیر علی – محمد 
حجی جمعه یاسین 9168066581
شیخ امید – جمعه۹۱۶۳۲۰۷۶۴۶
امیر عباس – امید 
احمد – جمعه 
علا – احمد 
محسن – جمعه 
حجی داوود یاسین 9166188233
طالب – داوود۹۱۶۳۲۰۷۴۸۵
مجتبی – طالب 
محمد علی – داوود۹۱۶۶۰۹۵۰۷۰
امین (سلمان) – داوود۹۱۷۰۸۲۲۵۳۸
محمد حسین – امین 
  حجي حسن  ابن مهدی  1369/06/28
مرحوم ناصر حجی حسن۱۳۹۱/۰۷/۲۰
رضا(غلامرضا) – ناصر۹۳۷۶۶۱۴۶۱۳
احمد – رضا 
امید – رضا 
غلامحسین – ناصر۹۰۱۶۸۳۵۹۴۹
هادی – ناصر 
علیرضا هادی 
عبدالرسول – ناصر۹۱۶۳۱۲۹۳۰۵
رحیم – ناصر۹۱۶۹۱۴۹۹۸۵
عباس – ناصر 
ناصر – عباس 
علی – عباس 
مرحوم مجید حجی حسن 1382/10/24
مهدی – مجید۹۳۷۹۰۲۷۵۹۰
حسین – مهدی 
فارس – مهدی 
بشیر – مهدی 
مرحوم مالک – مجید۱۳۶۴/۰۴/۳۰
مسعود – مجید۹۱۶۰۸۹۸۲۱۶
الیاس – مسعود 
مرحوم ابراهیم – مجید۱۳۷۷/۰۴/۲۰
سعید – مجید۹۳۷۸۳۸۱۴۶۸
محمد – مجید 
مرحوم عبدالحمید حجی حسن 1393/09/12
خلیل – عبدالحمید۹۳۹۲۳۴۷۵۴۸
رضا – خلیل 
اسماعیل – عبدالحمید۹۱۶۶۱۷۹۲۳۹
بهمن(مصطفی) – عبدالحمید۹۱۶۹۹۶۳۴۳۶
محمد(سعید) – عبدالحمید۹۳۶۲۷۰۳۸۱۰
حجی جلیل حجی حسن  
محسن – جلیل۹۱۶۸۱۵۸۹۵۱
علیرضا – محسن 
ابوالفضل – محسن 
کاظم(عبدالکاظم) حجی حسن 9308067694
جواد – کاظم 9169864300
حسین – جواد 
عباس – جواد 
جمال – کاظم۹۱۶۳۰۶۱۹۱۳
میثاق – جمال 
جلال – کاظم۹۳۹۹۴۹۷۸۳۲
کریم حجی حسن 9169061335
صادق – کریم۹۰۱۶۴۱۶۸۰۷
فرید حجی حسن 9161180113
علی – فرید 
امیر حسین – علی 
عادل(حسن) – فرید۹۳۸۲۴۰۹۲۴۳
محمود جمیلی  
حی محمد ابن عوید ابن محمد ابن حسین  ابن الهلال 
زایر عباس(اعبوسی)
      حسن  ابن  اعبوسی   1385/01/19
حمید حسن  9166175427
علی – حمید۹۱۶۸۳۶۳۳۰۹
امین – علی 
امید – علی 
عباس – حمید۹۳۷۹۷۵۴۱۷۰
حسین – حمید۹۳۸۸۶۳۳۱۰۳
احمد – حمید 
مهدی – حمید۹۳۹۲۱۹۵۰۴۱
عرفان – مهدی 
   محمد ابن اعبوسی    
  حجي حسين ابن اعبوسی  1372/06/24
علی حجی حسین 
غلامرضا حجی حسین 9163037890
یوسف – غلامرضا۹۱۶۸۹۰۸۴۶۷
عقیل – یوسف 
عماد – یوسف 
جعفر – غلامرضا۹۱۶۸۸۶۷۲۴۸
  زاير بنات ابن اعبوسی 1385/07/24
کریم زایر بنات 9163150251
مسعود – کریم۹۳۹۶۹۴۶۵۶۶
عباس – مسعود 
میلاد – کریم 
محمد رضا – کریم 
رحیم زایر بنات 9157584893
ابراهیم – رحیم 
محمد رضا – رحیم 
علی زایر بنات 9168050286
امیر حسین – علی 
محمد زایر بنات 9357996396
احمد – محمد 
مرحوم عبدالحسین زایر بنات۱۳۷۵/۰۳/۰۸
  زایر طعمه ابن  اعبوسی  1378/01/19
فریدون زایر طعمه  9390472665
عزیز – فریدون۹۳۰۳۵۷۴۴۳۱
عباس – فریدون۹۰۱۰۹۹۴۷۸۳
شهید عبدالامیر زایر طعمه۱۳۶۱/۰۱/۰۲
ابراهیم زایر طعمه 9168384078
میلاد – ابراهیم۹۳۶۱۴۲۸۶۹۱
سعید زایر طعمه 9057669547
محمد – سعید 
عماد – سعید 
حی محمد ابن عوید ابن محمد ابن حسین  ابن الهلال 
  (ایویری) یار الله  
     عبدالله ابن یارالله  1379/09/09
نجم عبدالله 9166208957
محمد – نجم۹۳۸۹۸۲۳۷۱۲
مرحوم احمد – نجم۱۳۷۹/۰۴/۲۴
شهید عبدالحسن عبدالله۱۳۶۵/۰۸/۱۰
کمال – عبدالحسن۹۳۵۷۴۱۷۵۹۶
 محمد حسن – کمال 
محمد حسین – کمال 
حجی عبدالرضا عبدالله 9166122747
امین – عبدالرضا۹۰۱۳۲۱۷۵۵۷
مرحوم ایمان – عبدالرضا۱۳۹۷/۰۷/۱۲
احسان – عبدالرضا۹۳۶۹۴۲۱۹۰۰
امیرحسین – عبدالرضا 
جمعه عبدالله 9163098972
داوود – جمعه۹۳۸۱۸۷۷۷۴۷
محمود(احمد) عبدالله۹۱۶۶۰۶۰۵۱۳
حسین عبدالله 9166216283
یوسف – حسین۹۳۷۶۹۹۲۳۱۹
یونس – حسین 
علی عبدالله  
مهدی عبدالله  
مجتبی – مهدی 
 مرحوم –  يابر ابن  یارالله    1400/01/08
عباس(سعید) یابر۹۱۶۹۰۴۰۹۵۵
حمزه(احمدرضا) – عباس 
محمد رضا – عباس 
ناصر یابر۹۱۶۹۰۱۳۷۵۲
رسول – ناصر 
علی یابر۹۱۶۹۰۸۱۸۵۹
حی محمد ابن عوید ابن محمد ابن حسین  ابن الهلال 
امحی       
حسن  ابن امحی   1349
حجی سلمان حسن 9163175447
بدر – سلمان۹۳۸۳۰۹۴۶۲۴
کریم – بدر۹۱۶۸۱۴۵۹۳۱
مجید – بدر۹۱۶۹۸۶۶۶۸۶
حیدر – مجید 
حامد – مجید 
احمد – بدر 
مرحوم عاشور – سلمان۱۳۹۲/۰۵/۲۷
حجی ابراهیم – سلمان۹۱۶۱۱۱۴۱۸۲
خلیل – ابراهیم۹۳۳۵۹۵۹۶۴۸
حجی رحیم – سلمان۹۱۶۸۷۲۹۴۶۳
جواد – سلمان 
یوسف – جواد 
مسعود – سلمان۹۱۶۰۰۶۸۵۰۰
حامد(عباس) – مسعود 
حجی خلف حسن  
جاسم – خلف۹۱۶۱۱۱۳۴۰۲
امید – جاسم۹۳۷۶۰۰۷۴۶۱
علیرضا – امید 
محمد – جاسم 
عبدالله – خلف 
رضا – عبدالله 
قاسم – خلف۹۱۶۸۲۴۵۱۰۱
سجاد – قاسم 
عباس – قاسم 
موسی – خلف 
دانیال – موسی 
عیسی – خلف 
علی حسن 9168284758
حسین – علی۹۰۳۹۷۷۱۸۸۷
علیرضا – حسین 
محمد رضا – حسین 
عزیز – علی 
محمود – علی۹۱۶۳۰۵۵۰۵۸
حسن – محمود 
احمد – علی 
شهاب – احمد 
ناصر – علی 
حجی محمد حسن  
عادل – محمد۹۱۶۶۱۱۲۴۹۲
علی – عادل 
محمد – عادل 
کمال – محمد۹۱۶۸۸۶۶۳۰۱
احمد – کمال 
حسین – کمال 
رضا – محمد۹۱۶۸۱۰۰۱۹۸
محسن – محمد 
میثم – محسن 
میثاق – محسن 
میلاد – محمد۹۳۸۷۶۷۲۵۳۳
جمعه حسن   
احمد – جمعه۹۱۶۹۰۹۴۴۵۷
صالح – احمد 
محمد – احمد 
مرتضی – جمعه 
مصطفی – جمعه 
حمید – جمعه 
کاظم حسن 
بیت المرحوم زایرشمال رحمه 
عبدالامیر شمال۹۱۶۳۱۸۵۴۸۳
امین عبدالامیر۹۰۵۳۶۲۹۶۵۹
طاها – امین 
حجی علی عبدالامیر۹۰۵۱۰۲۷۹۸۵
مرحوم – حسن شمال۱۳۸۴/۰۴/۱۵
حی محمد ابن عوید ابن محمد ابن حسین  ابن الهلال 
      صالح   
   شهید لفته ابن  صالح   1360/03/23
حجی حسن(حسین) لفته 9163045806
علی – حسن۹۱۶۳۱۵۲۱۳۹
محمدرضا – علی 
محمد – حسن۹۱۶۹۰۴۰۹۵۴
رضا – حسن۹۱۶۷۶۵۴۳۳۵
محمد علی – رضا 
یوسف – حسن 
اسد لفته 9163183094
احمد رضا – اسد۹۳۸۷۷۵۲۸۵۳
حجی جبار لفته 9166180192
صادق – جبار۹۳۹۲۳۵۴۳۶۴
مهدی – صادق 
مختار – صادق 
سعید – جبار۹۳۹۴۸۴۰۲۰۹
علی(اعلوی) ابن عوید ابن محمد ابن حسین  ابن الهلال 
  كارون     
   کریم ابن کارون     
  كاظم (جودی) ابن کارون۱۳۷۲/۱۰/۲۷
  رحيم  کاظم 9178047995
احمد – رحیم۹۳۵۱۴۴۸۴۸۳
امين – رحیم۹۳۳۵۰۴۶۷۱۷
حجی عبدالحمید کاظم 9163010300
مرحوم فواد – حمید۱۳۷۷/۰۳/۲۷
سجاد – حمید۹۳۸۷۴۵۱۳۴۸
رایین – سجاد 
رایان – سجاد 
   شهید عباس کاظم   1367/04/04
    محسن  کاظم  
   علي  کاظم 9335644894
حسين – علی 
   كمال کاظم 9163127745
محمد مبین – کمال 
  محمد   کاظم 
   جبار ابن کارون   
 عبدالعلي ابن کارون   
 عزيز   عبدالعلی  
 عليرضا  عبدالعلی 
 صادق    عبدالعلی 
احمودی ابن عوید ابن محمد ابن حسین  ابن الهلال 
 زایرطاهر احمودی     
 خلف(ابراهیم) ابن  زایر طاهر 1370/08/15
    ناجي  خلف  9380711173
فرهاد – ناجی۹۳۶۶۳۱۱۶۱۹
محمد – ناجی۹۰۲۷۸۳۵۴۰۳
  مرحوم قاسم  خلف۱۳۸۴/۰۸/۰۹
مهدي  – قاسم۹۳۸۹۷۵۶۸۲۲
علي  – قاسم 
 نادر   خلف۹۱۶۹۱۷۸۴۶۷
رضا  خلف 9166503724
محمد – رضا 
مصطفی – رضا 
حسام – رضا 
       زاير اعبید    احمودی
  نصره ام صباح     زایر علی  
  عیده ام حجی حمید عتابی  
      فاطمه ام عوده جمعه  
 زهرا ام ناجی     خلف طاهر 
  شنس ام سعید حجی حیدر 
ساری(اسویری) ابن عوید ابن محمد ابن حسین  ابن الهلال 
  حجي مشكور  
  حجي حنظل  ابن حجی مشکور   1366/10/24
مرحوم حجی كريم   حجی حنظل 1398/04/06
نادر – حجی كريم 
مهدی – نادر 
افشين – حجی كريم 
محمد امین – افشین 
احسان – افشین 
عادل – حجی كريم 
علی – حجی كريم 
حجی حبيب حجی حنظل 9166016193
سامي – حبیب۹۰۳۱۹۵۵۶۷۶
علیرضا – سامی 
احسان – سامی  
احمد – حبیب 
امین – احمد 
امیر – حبیب 
امید – حبیب 
حميد  حجی حنظل  
 ناصر  حجی حنظل  
ميلاد – ناصر 
بنیامین – میلاد 
يونس – ناصر 
 رضا  حجی حنظل 
محمد – رضا 
 حجي مطیرابن  حجی مشکور 1379/07/09
 مرحوم هادي  حجی مطیر 1383/09/18
مهدي – هادی۹۱۶۳۲۳۱۹۱۱
یاسین  – مهدی 
امين – هادی۹۳۸۳۷۹۰۲۱۱
 جمعه   حجی مطیر 9160932546
هاشم – جمعه۹۱۶۹۰۱۴۵۴۳
 حجی كريم حجی مطیر 9166043070
عباس – کریم۹۳۷۰۰۲۱۷۵۴
احمد – عباس 
رضا – کریم 
 حجي عبدالزهرا ابن حجی مشکور   1389/04/03
 صادق   حجی عبدالزهرا 9168158956
رضا – صادق 
عباس – صادق 
سعيد   حجی عبدالزهرا 9024225573
علي – سعید۹۳۳۸۳۳۱۳۰۶
محمد حسین – علی 
محمد جواد – علی 
امیر – سعید۹۳۶۴۲۸۸۶۵۵
دانیال – امیر 
محمد – سعید۹۳۷۱۸۹۵۴۳۲
رحيم – سعید 
رحمان – سعید 
فواد – سعید 
 حسين  حجی عبدالزهرا  
علي – حسین 
ابراهیم – حسین 
 كيان  حجی عبدالزهرا 9163025698
شهاب – کیان 
  حنون(رضا) ابن حجی مشکور  1384/10/05
مرحوم عبدالمرزوق حنون 1371/12/02
هدایت – رزاق 
مرحوم عبدالنبی حنون   1395/12/08
حسين – عبدالنبی۹۱۶۹۰۹۵۷۱۹
علیرضا – حسین 
مهدي – عبدالنبی۹۱۶۸۰۳۹۸۶۴
محمد حسن – مهدی 
علی  – مهدی 
 سعيد حنون 9398613533
علی – سعید 
الیاس – علی 
سهیل – علی 
محمد – سعید 
سجاد – سعید 
 رحيم  حنون  
حجی محمد – رحیم 
 كريم  حنون  
غلامرضا   حنون 9160339882
ابوالفضل – غلامرضا 
 حجی عبدالله ابن حجی مشکور 1384/10/19
حجی مسعود حجی عبدالله۹۳۵۶۰۶۸۱۸۴
حجی علی – مسعود 
مهدي   حجی عبدالله۹۱۶۳۱۸۷۲۶۰
طاها – مهدی 
   عزيز ابن حجی مشکور     
 علیرضا   عزیز  
 حجی جليل ابن حجی مشکور  9168294143
 افشين  حجی جلیل 
محمد رضا – افشین 
 احمد  حجی جلیل 
سینا – احمد 
محمد   حجی جلیل۹۳۸۷۰۱۴۲۷۹
        حجي جاسم  ساری  
  حجی نجم  ابن حجی جاسم  1370/12/11
سعید حجی نجم 
علیرضا حجی نجم۹۱۶۶۰۵۷۱۹۰
ناصر  ابن حجی جاسم      1390/10/18
سامی ناصر۹۳۷۴۷۶۵۷۱۵
امید – سامی 
علیرضا ناصر۹۱۶۸۱۹۶۱۶۴
منصور – علیرضا 
مهزیار – علیرضا 
کریم ناصر۹۱۶۶۰۸۸۸۰۹
عباس – کریم 
   عبدالرضا  ابن حجی جاسم    
امین عبدالرضا 
محمد یحیی – امین 
محمد عبدالرضا 
    عبدالامير ابن  حجی جاسم  
مهدی عبدالامیر 
فرید عبدالامیر 
  حجی علي ابن حجی جاسم   9161113246
وحید حجی علی 
بنیامین – وحید 
حمودی (محمد رضا) حجی جاسم  9166176964
رضا حمودی۹۱۶۶۰۷۱۶۷۶
یونس -رضا 
احمد حمودی۹۳۸۳۰۸۷۸۲۴
محمد امین – احمد 
فواد حمودی 
مهدی حمودی 
حامد حمودی 
            قاسم   ساری    
       ناجي ابن  قاسم     1374/07/21
رضا ناجی۹۳۹۳۹۰۶۰۵۳
علی ناجی 
عرفان – علی 
حمید ناجی۹۳۵۶۶۰۱۵۴۴
حجی عبدالرضا ابن  قاسم  9167808994
محمد حجی عبدالرضا 
علیرضا – محمد 
مهدی حجی عبدالرضا 
علي ابن  قاسم   9166021869
حسین علی 
سجاد – حسین 
حسن علی 
محمد ابن قاسم    9366336080
احمد محمد 
محمود محمد 
مسعود محمد 
زایر شدی ابن عوید ابن محمد ابن حسین  ابن الهلال 
قداره ام حسن زایر عباس  
نصره ام عبدالله یارالله
سعیده ام نجم حجی جاسم
زهرا ام عبدالسید ارزیج
بدریه ام کاظم    نعمه
رکن ام رحیم کاظم کارون
زایر سعید ابن عوید ابن محمد ابن حسین  ابن الهلال 
  حکم ام  لفته صالح
فیر ام کاظم    کارون
عوفه ام فاضل ابن مختار
سکینه ام محمد فاضل
اچماله ام خلف   طاهر
چاسب ابن حجی حسن ابن محمد ابن حسین  ابن الهلال 
         لفته    چاسب 
      عبدالساده ابن لفته      1354
مرحوم حسین عبدالساده 1387/02/18
جاسم – حسین 
مصطفی – جاسم 
مرتضی – جاسم 
مهدی – حسین۹۳۶۶۰۷۵۸۳۱
جواد – حسین 
کاظم – حسین۹۳۸۲۶۰۲۱۲۸
جعفر – حسین 
 نصار ابن  لفته  1383/09/27
حجی مجید نصار۹۱۲۳۶۱۲۵۴۳
قاسم – مجید۹۱۲۶۲۲۰۹۱۸
احسان – قاسم 
علی – قاسم 
امیر – مجید۹۱۶۴۶۶۵۷۶۵
محمد رضا نصار۹۳۰۳۲۶۳۱۰۶
علی نصار۹۱۶۸۱۰۴۲۳۳
عباس نصار 
مهدی – عباس 
هادی – عباس 
رسول – عباس 
   سوادي ابن لفته   1365
حسن سوادی۹۱۶۳۱۴۲۹۳۸
  صباح(عوفی) ابن لفته 1355/04/06
مرحوم ناجی صباح۱۳۵۸
علی صباح۹۱۶۹۱۵۲۴۲۷
حسین – علی۹۰۱۰۸۰۹۸۵۹
حسن – علی 
جاسم صباح۹۱۶۹۰۰۲۶۵۶
محمد امین – جاسم 
  اعبید(عبدالعلی)  چاسب
    (نعمت اله) انعمه    1371/01/14
کاظم(عباس) انعمه۹۱۶۶۰۱۳۳۷۲
سمیر – کاظم۹۳۷۸۴۵۲۹۶۶
حسین انعمه 
علی انعمه۹۱۶۶۱۵۷۶۶۸
 سلطان (طاهر) ابن حجی حسن  ابن محمد حسین  الهلال 
     حي علي     سلطان  
  خلف غرباوی ابن حی علی  
مرحوم مهدی خلف غرباوی 1386
سامی – مهدی 
سمیر – سامی 
علی – مهدی 
محمد – مهدی۹۳۳۳۹۲۱۱۸۶
عبدالهادی خلف غرباوی  
عبدالکریم – عبدالهادی 
محسن – عبدالکریم 
عبدالامیر – عبدالهادی۹۱۶۶۰۱۵۵۷۵
حسین – عبدالامیر 
علی – عبدالامیر 
عادل – عبدالهادی 
محمد رضا – عبدالهادی 
محمد پارسا – محمد رضا 
علیرضا – عبدالهادی 
ناصر خلف غرباوی  
پیمان – ناصر 
محمد علی – ناصر 
سهیل – محمد علی 
امین – ناصر 
   ملا نعمه  ابن حی علی  1353
مرحوم ناجی ملا نعمه 1384/04/01
غلامرضا – ناجی 
علیرضا – ناجی 
محمد رضا – ناجی 
عبدالزهرا ملا نعمه 9378177764
صادق – عبدالزهرا 
مبین – صادق 
احمد – عبدالزهرا 
عبدالحسین ملا نعمه  
علی – عبدالحسین 
رضا – عبدالحسین 
عباس ملا نعمه  
سجاد – عباس 
در تاريخ 10/آوریل/2021 بدون دیدگاه برچسب ها :

نوشته شده توسط اسدمرمضی

وبسایت

دیدگاه خود را بیان کنید


 حق نشر © انتشار نوشته هاي اين وبگاه در سايت ها و نشريات تنها با ذکر نام و درج لينک مجاز است.
طراحي شده توسط گروه علی دهقان