شجره کامله بیت حی المحمد

شجره کامله بیت حی المحمد
بیت حی محمدتلفن یا تاریخ وفاتت.تدختر
حی محمد ابن عوید ابن حسین ابن محمد ابن الهلال 
ملا هادی  3
حجي الرحمه ملا هادی  1365/05/0112962
حجی عبدالرضا 916608034413184
حمید – عبدالرضا۹۱۶۶۰۰۱۳۲۳۱۳۴۰۲
رسول – حمید۹۱۶۵۷۹۱۱۰۷۱۳۶۶۱
محمدحسین – رسول 1386 
شهید رزاق – عبدالرضا۱۳۵۹/۰۷/۱۹۱۳۴۱ 
مکی – عبدالرضا 13531
سجاد – مکی 1377 
مرحوم حجی عبدالحسین 1388/08/2913223
حجی نادر- عبدالحسین 13443
سعید – عبدالحسین 1347 
حمید  – عبدالحسین۹۰۵۵۷۹۸۷۷۰۱۳۴۸ 
رضا – حمید 1373 
صادق – حمید 1377 
حسین – حمید 1388 
حجی هاشم – عبدالحسین۹۳۶۷۹۳۰۲۶۲۱۳۵۴۲
علی – هاشم 1384 
ناصر – عبدالحسین 1357 
مهدی – عبدالحسین 1362 
میثم – مهدی 1383 
عباس – عبدالحسین 1364 
مرحوم حجی طاهر رحمه 1389/02/2813283
حجی سامی – طاهر۹۰۲۰۴۶۰۵۵۴۱۳۵۲۲
حسن – طاهر۹۱۶۰۳۹۲۷۲۹۱۳۵۷ 
میلاد – حسن۹۰۳۷۴۳۲۶۸۴۱۳۷۹ 
رضا – حسن  1385 
حسین – طاهر۹۳۶۵۴۳۱۳۵۹۱۳۵۹۲
حیدر – طاهر۹۳۵۷۷۰۵۸۰۸۱۳۶۱۱
مجتبی – حیدر 1389 
جعفر – طاهر۹۳۰۴۰۲۱۹۹۰۱۳۶۴۲
علی اکبر – طاهر۹۳۵۹۰۷۵۸۳۳۱۳۶۸۱
امیرحسین – علی اکبر 1390 
محمد – طاهر۹۳۷۷۹۹۹۷۲۱۱۳۷۱۱
مرحوم جمعه حجی رحمه 1388/03/0613315
عادل – جمعه۹۱۶۳۳۳۶۱۰۸۱۳۵۷۲
عزیز – جمعه۹۳۰۶۵۵۷۹۶۴۱۳۶۱۲
مسعود – جمعه۹۱۶۹۳۷۳۸۲۷۱۳۶۲۱
علیرضا – مسعود 1389 
شهید جبار حجی رحمه۱۳۵۹/۰۷/۲۷۱۳۳۷۱
عبدالامیر رحمه 917967716613383
محمد – عبدالامیر 1364 
علی – عبدالامیر۹۳۳۶۶۲۳۹۲۴۱۳۶۶ 
رضا – عبدالامیر 1371 
  زایر فاضل ملاهادی 1366/03/0112947
مرحوم حجی محمد زایر فاضل۱۳۶۵/۱۱/۲۸۱۳۲۱۲
جاسم – محمد  13444
محمد – جاسم 1368 
قاسم – محمد۹۱۶۸۰۲۵۴۷۶۱۳۵۰۱
رضا – قاسم 1380 
احمد – قاسم 1382 
سعید – محمد 13522
شهاب – سعید 1373 
سجاد – سعید 1378 
علی – محمد 13562
سینا – علی 1389 
کاظم زایر فاضل 916997270813282
جواد – کاظم  1359 
مهدی – کاظم   
محمد رضا – مهدی   
هادی – کاظم۹۳۰۲۳۳۳۹۱۴۱۳۷۵ 
حسن زایر فاضل  1346 
 عبدالزهرا  ملا هادی     
حی محمد ابن عوید ابن حسین ابن محمد ابن الهلال 
       مهدی    2
یاسین  ابن  مهدی۱۳۴۹/۰۶/۱۵۱۲۸۵۵
مرحوم حجی علی یاسین 1388/11/2113145
حجی نبی – علی۹۱۶۶۱۸۰۵۴۷۱۳۴۳۴
رسول –  نبی 13721
محمدطاها -رسول 1399 
حجی جادر – علی۹۱۶۶۱۳۵۲۸۲۱۳۵۲۳
محمد رضا – جادر 1387 
سجاد – جادر 1392 
مرحوم حجی عبد یاسین 1394/03/1213243
حجی حبیب – عبد۹۱۶۳۱۳۸۱۹۷۱۳۵۴۲
محمد امین – حبیب 1394 
مرحوم جعفر – عبد۱۳۸۹/۰۵/۱۶۱۳۶۰ 
محمد علی – جعفر۹۳۸۹۴۲۲۱۶۲۱۳۸۶ 
کریم – عبد۹۱۶۶۱۸۳۷۶۳۱۳۶۳۳
مرتضی – عبد۹۳۵۸۹۵۳۲۵۲۱۳۶۶ 
توفیق – مرتضی 1393 
مرحوم عزیز عبد۱۳۹۱/۰۲/۰۸۱۳۶۹ 
حجی عبدالساده یاسین 910600484513303
احمد – عبدالساده۹۱۶۳۱۰۲۱۴۰۱۳۵۵ 
میثم – احمد 1379 
محمدجواد – احمد 1385 
محمود – عبدالساده۹۱۶۶۰۲۸۹۹۷۱۳۵۹ 
سعید – محمود 1384 
سینا – محمود 1389 
مهدی – عبدالساده۹۱۶۴۶۲۹۹۲۳۱۳۶۰۱
مسعود – عبدالساده۹۳۶۰۶۷۲۰۰۴۱۳۶۱۲
محمد – عبدالساده۹۱۶۹۰۸۵۶۹۵۱۳۶۳ 
سجاد – محمد 1390 
امیر علی – محمد 1396 
محسن – عبدالساده۹۳۵۶۰۱۵۵۷۱۱۳۶۴۱
حجی جمعه یاسین 916806658113322
شیخ امید – جمعه۹۱۶۳۲۰۷۶۴۶۱۳۵۸۱
امیر عباس – امید 1390 
احمد – جمعه 1364 
علا – احمد 1389 
نیکان – احمد 1399 
محسن – جمعه 1366 
حجی داوود یاسین 916618823313351
طالب – داوود۹۱۶۳۲۰۷۴۸۵۱۳۶۱۱
مجتبی – طالب 1390 
محمد علی – داوود۹۱۶۶۰۹۵۰۷۰۱۳۶۴۱
امین  – داوود۹۱۷۰۸۲۲۵۳۸۱۳۶۸ 
محمد حسین – امین 1397 
  حجي حسن  ابن مهدی  1369/06/2812992
مرحوم ناصر حجی حسن۱۳۹۱/۰۷/۲۰۱۳۲۶۲
رضا – ناصر۹۳۷۶۶۱۴۶۱۳۱۳۴۸ 
احمد – رضا 1372 
امید – رضا 1379 
غلامحسین – ناصر۹۰۱۶۸۳۵۹۴۹۱۳۵۰ 
هادی – ناصر 1352 
علیرضا هادی 1388 
عبدالرسول – ناصر۹۱۶۳۱۲۹۳۰۵۱۳۵۴۲
رحیم – ناصر۹۱۶۹۱۴۹۹۸۵۱۳۶۷۲
عباس – ناصر 1371 
ناصر – عباس 1397 
علی – عباس 1398 
مرحوم مجید حجی حسن 1382/10/2413301
مهدی – مجید۹۳۷۹۰۲۷۵۹۰۱۳۶۲ 
حسین – مهدی 1392 
فارس – مهدی 1397 
بشیر – مهدی 1399 
مرحوم مالک – مجید۱۳۶۴/۰۴/۳۰۱۳۶۳ 
مسعود – مجید۹۱۶۰۸۹۸۲۱۶۱۳۶۵۱
الیاس – مسعود 1398 
مرحوم ابراهیم – مجید۱۳۷۷/۰۴/۲۰۱۳۶۷ 
سعید – مجید۹۳۷۸۳۸۱۴۶۸۱۳۶۹ 
محمد – مجید 1371 
عمران – محمد 1400 
مرحوم عبدالحمید حجی حسن 1393/09/1213332
خلیل – عبدالحمید۹۳۹۲۳۴۷۵۴۸۱۳۵۱ 
رضا – خلیل 1380 
اسماعیل – عبدالحمید۹۱۶۶۱۷۹۲۳۹۱۳۵۷۲
بهمن – عبدالحمید۹۱۶۹۹۶۳۴۳۶۱۳۶۱۲
محمد – عبدالحمید۹۳۶۲۷۰۳۸۱۰۱۳۶۸ 
حجی جلیل حجی حسن  13354
محسن – جلیل۹۱۶۸۱۵۸۹۵۱۱۳۶۳ 
علیرضا – محسن 1390 
ابوالفضل – محسن 1393 
کاظم – حجی حسن 930806769413362
جواد – کاظم 91698643001361 
حسین – جواد 1389 
عباس – جواد 1396 
جمال – کاظم۹۱۶۳۰۶۱۹۱۳۱۳۶۲ 
میثاق – جمال 1396 
جلال – کاظم۹۳۹۹۴۹۷۸۳۲۱۳۶۸ 
کریم حجی حسن 916906133513402
صادق – کریم۹۰۱۶۴۱۶۸۰۷۱۳۸۱ 
فرید حجی حسن 91611801131343 
علی – فرید 1369 
امیر حسین – علی 1395 
امیر عباس – علی 1400 
عادل – فرید۹۳۸۲۴۰۹۲۴۳۱۳۷۲۱
محمود جمیلی  13472
حی محمد ابن عوید ابن حسین ابن محمد ابن الهلال 
زایر عباس(اعبوسی) 3
      حسن  ابن  اعبوسی   1385/01/191304 
حمید حسن  916617542713393
علی – حمید۹۱۶۸۳۶۳۳۰۹۱۳۶۰ 
امین – علی 1384 
امید – علی 1390 
عباس – حمید۹۳۷۹۷۵۴۱۷۰۱۳۶۶۱
حسین – حمید۹۳۸۸۶۳۳۱۰۳۱۳۶۸ 
احمد(سعید) – حمید 1370 
مهدی – حمید۹۳۹۲۱۹۵۰۴۱۱۳۷۴ 
عرفان – مهدی 1392 
  حجي حسين ابن اعبوسی  1372/06/2413084
علی حجی حسین 1338 
غلامرضا حجی حسین 91630378901342 
یوسف – غلامرضا۹۱۶۸۹۰۸۴۶۷۱۳۶۴ 
عقیل – یوسف 1390 
عماد – یوسف 1393 
جعفر – غلامرضا۹۱۶۸۸۶۷۲۴۸۱۳۶۹ 
   محمد ابن اعبوسی      
  زاير بنات ابن اعبوسی 1385/07/2413156
کریم زایر بنات 916315025113341
مسعود – کریم۹۳۹۶۹۴۶۵۶۶۱۳۵۸ 
عباس – مسعود 1383 
میلاد – کریم 1361 
محمد رضا – کریم 1388 
رحیم زایر بنات 91575848931340 
محمد رضا – رحیم 1388 
علی زایر بنات 91680502861347 
امیر حسین – علی 1383 
محمد زایر بنات 93579963961349 
احمد – محمد 1372 
مرحوم عبدالحسین زایر بنات۱۳۷۵/۰۳/۰۸۱۳۵۱ 
  زایر طعمه ابن  اعبوسی  1378/01/1913111
فریدون زایر طعمه  939047266513373
عزیز – فریدون۹۳۰۳۵۷۴۴۳۱۱۳۶۲ 
عباس – فریدون۹۰۱۰۹۹۴۷۸۳۱۳۷۲ 
شهید عبدالامیر زایر طعمه۱۳۶۱/۰۱/۰۲۱۳۴۱ 
ابراهیم زایر طعمه 91683840781348 
میلاد – ابراهیم۹۳۶۱۴۲۸۶۹۱۱۳۷۲۲
سعید زایر طعمه 905766954713511
محمد – سعید   
عماد – سعید   
حی محمد ابن عوید ابن حسین ابن محمد ابن الهلال 
  (ایویری) یار الله   2
     عبدالله ابن ایویری  1379/09/0913102
نجم عبدالله 916620895713371
محمد – نجم۹۳۸۹۸۲۳۷۱۲۱۳۶۱۲
مرحوم احمد – نجم۱۳۷۹/۰۴/۲۴۱۳۷۰ 
شهید عبدالحسن عبدالله۱۳۶۵/۰۸/۱۰۱۳۳۶۱
کمال – عبدالحسن۹۳۵۷۴۱۷۵۹۶۱۳۶۵۱
 محمد حسن – کمال 1391 
محمد حسین – کمال 1393 
حجی عبدالرضا عبدالله 91661227471340 
امین – عبدالرضا۹۰۱۳۲۱۷۵۵۷۱۳۶۷۲
مرحوم ایمان – عبدالرضا۱۳۹۷/۰۷/۱۲۱۳۶۹ 
احسان – عبدالرضا۹۳۶۹۴۲۱۹۰۰۱۳۷۱ 
امیرحسین – عبدالرضا 1384 
جمعه عبدالله 916309897213423
داوود – جمعه۹۳۸۱۸۷۷۷۴۷۱۳۷۶ 
محمود عبدالله۹۱۶۶۰۶۰۵۱۳۱۳۴۶۳
حسین عبدالله 91662162831348 
یوسف – حسین۹۳۷۶۹۹۲۳۱۹۱۳۸۱ 
یونس – حسین 1386 
علی عبدالله  13562
مهدی عبدالله  13601
مجتبی – مهدی 1391 
 مرحوم –  يابر ابن ایویری    1400/01/0813248
عباس یابر۹۱۶۹۰۴۰۹۵۵۱۳۶۴ 
حمزه – عباس 1384 
محمد رضا – عباس 1389 
ناصر یابر۹۱۶۹۰۱۳۷۵۲۱۳۶۵۱
رسول – ناصر 1389 
علی یابر۹۱۶۹۰۸۱۸۵۹۱۳۷۰۱
حی محمد ابن عوید ابن حسین ابن محمد ابن الهلال 
امحی         
حسن  ابن امحی   134912903
حجی سلمان حسن 916317544713182
بدر – سلمان۹۳۸۳۰۹۴۶۲۴۱۳۴۴۳
کریم – بدر۹۱۶۸۱۴۵۹۳۱۱۳۶۳۲
مجید – بدر۹۱۶۹۸۶۶۶۸۶۱۳۷۱ 
حیدر – مجید 1393 
حامد – مجید 1396 
احمد – بدر 1380 
مرحوم عاشور – سلمان۱۳۹۲/۰۵/۲۷۱۳۴۶ 
حجی ابراهیم – سلمان۹۱۶۱۱۱۴۱۸۲۱۳۴۸۲
خلیل – ابراهیم۹۳۳۵۹۵۹۶۴۸۱۳۷۶ 
حجی رحیم – سلمان۹۱۶۸۷۲۹۴۶۳۱۳۵۰۲
جواد – سلمان 13521
یوسف – جواد 1383 
مسعود – سلمان۹۱۶۰۰۶۸۵۰۰۱۳۵۶۲
حامد – مسعود 1380 
حجی خلف حسن 935367293813276
جاسم – خلف۹۱۶۱۱۱۳۴۰۲۱۳۴۷ 
امید – جاسم۹۳۷۶۰۰۷۴۶۱۱۳۷۱۱
علیرضا – امید 1397 
محمد – جاسم۹۳۹۰۵۸۵۰۰۵۱۳۷۷ 
عبدالله – خلف۹۳۸۲۹۸۹۵۹۶۱۳۵۲۱
رضا – عبدالله 1389 
قاسم – خلف 1357 
سجاد – قاسم 1390 
عباس – قاسم 1393 
موسی – خلف۹۳۳۹۸۰۶۹۱۲۱۳۶۳۱
دانیال – موسی 1389 
عیسی – خلف 1367 
علی حسن 916828475813302
حسین – علی۹۱۶۵۰۸۸۰۲۹۱۳۵۶۲
علیرضا – حسین 1388 
محمد رضا – حسین 1396 
عزیز – علی 1359 
محمود – علی۹۱۶۳۰۵۵۰۵۸۱۳۶۳۱
حسن – محمود 1398 
احمد – علی 13611
شهاب – احمد 1390 
ناصر – علی 1366 
حجی محمد حسن 933235206413323
عادل – محمد۹۱۶۶۱۱۲۴۹۲۱۳۵۵ 
علی – عادل 1382 
محمد – عادل 1392 
کمال – محمد۹۱۶۸۸۶۶۳۰۱۱۳۶۱ 
احمد – کمال 1386 
حسین – کمال 1391 
رضا – محمد۹۱۶۸۱۰۰۱۹۸۱۳۶۵۲
محسن – محمد۹۰۱۳۹۹۵۳۷۴۱۳۶۸ 
میثم – محسن 1392 
میثاق – محسن 1397 
میلاد – محمد۹۳۸۷۶۷۲۵۳۳۱۳۷۷ 
جمعه حسن   13291
احمد – جمعه۹۱۶۹۰۹۴۴۵۷۱۳۶۶ 
صالح – احمد 1394 
محمد – احمد 1395 
مرتضی – جمعه 1369 
مصطفی – جمعه 1371 
حمید – جمعه 1374 
کاظم حسن 13372
حی محمد ابن عوید ابن حسین ابن محمد ابن الهلال 
      صالح   12702
   شهید لفته ابن  صالح   1360/03/2313124
حجی حسن لفته 916304580613452
علی – حسن۹۱۶۳۱۵۲۱۳۹۱۳۶۳۲
محمدرضا – علی 1391 
محمد – حسن۹۱۶۹۰۴۰۹۵۴۱۳۶۴۲
رضا – حسن۹۱۶۷۶۵۴۳۳۵۱۳۶۸۱
محمد علی – رضا 1397 
یوسف – حسن 1399 
اسد لفته 916318309413482
احمد رضا – اسد۹۳۸۷۷۵۲۸۵۳۱۳۸۰ 
حجی جبار لفته 916618019213493
صادق – جبار۹۳۹۲۳۵۴۳۶۴۱۳۷۴ 
مهدی – صادق 1399 
مختار – صادق 1399 
سعید – جبار۹۳۹۴۸۴۰۲۰۹۱۳۷۸ 
علی(اعلوی) ابن عوید ابن حسین ابن محمد  ابن الهلال   
  كارون        
   کریم ابن کارون       
  كاظم  ابن کارون۱۳۷۲/۱۰/۲۷۱۳۰۴۳
  رحيم  کاظم 917804799513341
احمد – رحیم۹۳۵۱۴۴۸۴۸۳۱۳۶۹ 
امين – رحیم۹۳۳۵۰۴۶۷۱۷۱۳۷۱ 
حجی عبدالحمید کاظم 916301030013394
مرحوم فواد – حمید۱۳۷۷/۰۳/۲۷۱۳۶۳ 
سجاد – حمید۹۳۸۷۴۵۱۳۴۸۱۳۶۸ 
رایین – سجاد 1392 
رایان – سجاد 1399 
   شهید عباس کاظم   1367/04/041346 
    محسن  کاظم  13473
   علي  کاظم 933564489413512
حسين – علی 1380 
   كمال کاظم 916312774513562
محمد مبین – کمال 1397 
  محمد   کاظم 1361 
   جبار ابن کارون     
 عبدالعلي ابن کارون     
 عزيز   عبدالعلی    
 عليرضا  عبدالعلی   
 صادق    عبدالعلی   
احمودی ابن عوید ابن حسین ابن محمد  ابن الهلال 
 زایرطاهر احمودی     1370/11/1712782
 خلف ابن  زایر طاهر 1370/08/1513244
    ناجي  خلف  938071117313413
فرهاد – ناجی۹۳۶۶۳۱۱۶۱۹۱۳۶۴ 
محمد – ناجی۹۰۲۷۸۳۵۴۰۳۱۳۷۳ 
  مرحوم قاسم  خلف۱۳۸۴/۰۸/۰۹۱۳۵۰۲
مهدي  – قاسم 1375 
علي  – قاسم 1380 
 نادر   خلف۹۱۶۹۱۷۸۴۶۷۱۳۵۴۳
رضا  خلف 91665037241361 
محمد – رضا 1383 
مصطفی – رضا 1389 
حسام – رضا 1395 
       زاير اعبید    احمودی  
  نصره ام صباح     زایر علی     
  عیده ام حجی حمید عتابی     
      فاطمه ام عوده جمعه     
 زهرا ام ناجی     خلف طاهر    
  شنس ام سعید حجی حیدر    
بیت المرحوم زایرشمال رحمه 
عبدالامیر شمال۹۱۶۳۱۸۵۴۸۳۱۳۴۷ 
امین عبدالامیر۹۰۵۳۶۲۹۶۵۹۱۳۷۰ 
طاها – امین 1395 
حجی علی عبدالامیر۹۰۵۱۰۲۷۹۸۵۱۳۷۹ 
مرحوم – حسن شمال۱۳۸۴/۰۴/۱۵۱۳۵۴ 
ساری(اسویری) ابن عوید ابن حسین ابن محمد ابن الهلال 
  حجي مشكور  1281 
  حجي حنظل  ابن حجی مشکور   1366/10/2413033
مرحوم حجی كريم   حجی حنظل 1398/04/0613293
نادر – حجی كريم۹۱۶۳۲۲۹۶۱۸۱۳۵۳۱
مهدی – نادر 1377 
قادر – حجی كريم 1354 
محمد رضا – قادر 1385 
ماهان – قادر 1390 
عادل – حجی كريم 1364 
علی – حجی كريم 1368 
میثم – علی  1399 
حجی حبيب حجی حنظل 916601619313371
سامي – حبیب۹۰۳۱۹۵۵۶۷۶۱۳۵۹۲
علیرضا – سامی 1387 
احسان – سامی  1391 
احمد – حبیب۹۳۸۳۷۶۳۳۹۵۱۳۶۰۱
امین – احمد 1394 
امیر – حبیب۹۳۶۱۳۹۹۱۱۵۱۳۶۸ 
امید – حبیب 1381 
حميد  حجی حنظل 905725810813394
 ناصر  حجی حنظل 93903533461346 
ميلاد – ناصر 1369 
بنیامین – میلاد 1396 
يونس – ناصر 1381 
 رضا  حجی حنظل 1349 
محمد – رضا۹۰۳۷۴۸۸۵۸۲۱۳۷۴۳
 حجي مطرابن  حجی مشکور 1379/07/0913054
 مرحوم هادي  حجی مطیر 1383/09/181338 
مهدي – هادی۹۱۶۳۲۳۱۹۱۱۱۳۶۳۱
یاسین  – مهدی 1397 
امين – هادی۹۳۸۳۷۹۰۲۱۱۱۳۷۵ 
 جمعه   حجی مطیر 916093254613402
هاشم – جمعه۹۱۶۹۰۱۴۵۴۳۱۳۶۵۲
 حجی كريم حجی مطیر 916604307013462
عباس – کریم۹۳۷۰۰۲۱۷۵۴۱۳۷۴۱
احمد – عباس 1396 
رضا – کریم 1386 
 حجي عبدالزهرا حجی مشکور   1389/04/0313123
 صادق   حجی عبدالزهرا 916815895613363
رضا – صادق 13671
عباس – صادق 13701
سعيد   حجی عبدالزهرا 938286783213381
علي – سعید۹۳۳۸۳۳۱۳۰۶۱۳۶۲۳
محمد حسین – علی 1397 
محمد جواد – علی 1399 
امیر – سعید۹۳۶۴۲۸۸۶۵۵۱۳۶۳۱
دانیال – امیر 1390 
محمد – سعید۹۳۷۱۸۹۵۴۳۲۱۳۶۵۲
رحيم – سعید 1370 
رحمان – سعید۹۰۵۱۸۴۲۹۲۳۱۳۷۵ 
فواد – سعید 1399 
 حسين  حجی عبدالزهرا 936154344913481
علي – حسین۹۳۹۵۰۱۰۲۲۹۱۳۷۵ 
ابراهیم – حسین 1389 
 كيان  حجی عبدالزهرا 916302569813531
شهاب – کیان 1382 
  حنون ابن حجی مشکور  1384/10/0513143
مرحوم رزاق حنون 1371/12/0213381
هدایت – رزاق 1363 
مرحوم عبد حنون   1395/12/0813412
حسين – عبد۹۱۶۹۰۹۵۷۱۹۱۳۶۰ 
علیرضا – حسین 1387 
مهدي – عبد۹۱۶۸۰۳۹۸۶۴۱۳۶۲ 
محمد حسن – مهدی 1393 
علی  – مهدی 1390 
 سعيد حنون 93986135331342 
علی – سعید 1365 
الیاس – علی 1392 
سهیل – علی 1396 
محمد – سعید 13671
سجاد – سعید 1370 
حجی رحيم  حنون 93532996921344 
 محمد – رحیم 1385 
 كريم  حنون 935266389113502
غلامرضا   حنون 938610652113541
ابوالفضل – غلامرضا 1386 
 حجی عبدالله ابن حجی مشکور 1384/10/1913213
حجی مسعود حجی عبدالله۹۳۳۸۵۱۵۲۳۶۱۳۴۸۲
حجی علی – مسعود۹۳۵۶۰۶۸۱۸۴۱۳۸۴ 
مهدي   حجی عبدالله۹۱۶۳۱۸۷۲۶۰۱۳۶۰۱
طاها – مهدی 1393 
   عزيز ابن حجی مشکور     13232
 علیرضا   عزیز  13581
 حجی جليل ابن حجی مشکور  916829414313281
 افشين  حجی جلیل۹۰۵۶۹۶۵۵۱۷۱۳۵۶ 
محمد رضا – افشین 1387 
 احمد  حجی جلیل۹۱۶۳۱۷۶۳۸۲۱۳۶۰ 
سینا – احمد 1394 
سهیل – احمد 1399 
محمد   حجی جلیل۹۳۸۷۰۱۴۲۷۹۱۳۶۴ 
        حجي جاسم  ساری  12882
  حجی نجم  ابن حجی جاسم  1370/12/1113106
سعید حجی نجم 13452
علیرضا حجی نجم۹۱۶۶۰۵۷۱۹۰۱۳۵۶ 
ناصر  ابن حجی جاسم      1390/10/1813134
سامی ناصر۹۳۷۴۷۶۵۷۱۵۱۳۴۴۱
امید – سامی 1374 
علیرضا ناصر۹۱۶۸۱۹۶۱۶۴۱۳۴۸ 
منصور – علیرضا 1378 
مهزیار – علیرضا 1387 
کریم ناصر۹۱۶۶۰۸۸۸۰۹۱۳۵۵ 
عباس – کریم 1386 
   عبدالرضا  ابن حجی جاسم    13205
امین عبدالرضا 1360 
محمد یحیی – امین 1396 
محمد حسین – امین 1400 
محمد عبدالرضا 13662
    عبدالامير ابن  حجی جاسم  13251
مهدی عبدالامیر 1357 
فرید عبدالامیر 1363 
نویان – فرید 1399 
  حجی علي ابن حجی جاسم   916111324613331
وحید حجی علی 13591
بنیامین – وحید 1390 
حمودی  حجی جاسم  91661769641336 
رضا حمودی۹۱۶۶۰۷۱۶۷۶۱۳۶۴ 
یونس -رضا 1396 
احمد حمودی۹۳۸۳۰۸۷۸۲۴۱۳۶۷۱
محمد امین – احمد 1394 
فواد حمودی 1369 
مهدی حمودی 1377 
حامد حمودی 1383 
            قاسم   ساری    1295 
       ناجي ابن  قاسم     1374/07/2113212
رضا ناجی۹۱۶۳۳۶۹۶۶۷۱۳۵۶۱
علی ناجی 13651
عرفان – علی 1387 
حمید ناجی۹۳۵۶۶۰۱۵۴۴۱۳۶۷۱
حجی عبدالرضا ابن  قاسم  916780899413263
محمد حجی عبدالرضا 13542
علیرضا – محمد 1393 
حسین- محمد 1399 
مهدی حجی عبدالرضا 13652
محمد ابن قاسم    936633608013373
احمد محمد 1375 
حیدر محمد 1376 
سهیل محمد 1381 
علي ابن  قاسم   91660218691341 
حسین علی 1369 
سجاد – حسین 1396 
حسن علی 1374 
زایر شدی ابن عوید ابن حسین ابن محمد  ابن الهلال 
قداره ام حسن زایر عباس     
نصره ام عبدالله یارالله   
سعیده ام نجم حجی جاسم   
زهرا ام عبدالسید ارزیج   
بدریه ام کاظم    نعمه   
رکن ام رحیم کاظم کارون   
زایر سعید ابن عوید ابن حسین ابن محمد ابن الهلال 
  حکم ام  لفته صالح   
فیر ام کاظم    کارون   
عوفه ام فاضل ابن مختار   
سکینه ام محمد فاضل   
اچماله ام خلف   طاهر   
چاسب ابن حی حسن ابن حسین ابن محمد  ابن الهلال  
         لفته    چاسب  1262 
      عبدالساده ابن لفته      13541292 
مرحوم حسین عبدالساده 1387/02/1813334
جاسم – حسین۹۱۶۹۰۱۸۴۷۸۱۳۵۶ 
مصطفی – جاسم 1388 
مرتضی – جاسم 1397 
مهدی – حسین۹۳۶۶۰۷۵۸۳۱۱۳۶۲ 
جواد – حسین 1364 
کاظم – حسین۹۳۸۲۶۰۲۱۲۸۱۳۶۸ 
جعفر – حسین 1370 
 نصار ابن  لفته  1383/09/271299 
حجی مجید نصار۹۱۲۳۶۱۲۵۴۳۱۳۲۷۵
قاسم – مجید۹۱۲۶۲۲۰۹۱۸۱۳۵۱ 
احسان – قاسم 1384 
علی – قاسم 1388 
امیر – مجید۹۱۶۴۶۶۵۷۶۵۱۳۶۰ 
محمد رضا نصار۹۳۰۳۲۶۳۱۰۶۱۳۴۸۳
علی نصار۹۱۶۸۱۰۴۲۳۳۱۳۵۰۱
عباس نصار۹۳۰۰۸۴۵۱۴۹۱۳۵۱ 
مهدی – عباس 1381 
هادی – عباس 1383 
رسول – عباس 1394 
   سوادي ابن لفته   13651294 
حسن سوادی۹۱۶۳۱۴۲۹۳۸۱۳۵۸۲
  صباح ابن لفته 1355/04/061304 
مرحوم ناجی صباح۱۳۵۸۱۳۴۳ 
علی صباح۹۰۱۰۲۹۴۲۰۹۱۳۵۰۱
حسین – علی۹۰۱۰۸۰۹۸۵۹۱۳۷۳ 
حسن – علی 1393 
جاسم صباح۹۱۶۹۰۰۲۶۵۶۱۳۵۵ 
محمد امین – جاسم 1384 
  اعبید  چاسب  
   انعمه    1371/01/1413036
کاظم  انعمه۹۱۶۶۰۱۳۳۷۲۱۳۳۲۱
سمیر – کاظم۹۳۷۸۴۵۲۹۶۶۱۳۶۸ 
حسین انعمه 13522
علی انعمه۹۱۶۶۱۵۷۶۶۸۱۳۶۱۱
 سلطان (طاهر) ابن حی حسن  ابن حسین محمد الهلال   
     حي علي     سلطان     
  خلف غرباوی ابن حی علی    
مرحوم مهدی خلف غرباوی 1386  
سامی – مهدی   
سمیر – سامی   
علی – مهدی   
محمد – مهدی۹۳۳۳۹۲۱۱۸۶  
عبدالهادی خلف غرباوی    
عبدالکریم – عبدالهادی   
محسن – عبدالکریم   
عبدالامیر – عبدالهادی۹۱۶۶۰۱۵۵۷۵  
حسین – عبدالامیر   
علی – عبدالامیر   
عادل – عبدالهادی   
محمد رضا – عبدالهادی   
محمد پارسا – محمد رضا   
علیرضا – عبدالهادی   
ناصر خلف غرباوی    
پیمان – ناصر   
محمد علی – ناصر   
سهیل – محمد علی   
امین – ناصر   
   ملا نعمه  ابن حی علی  1353  
مرحوم ناجی ملا نعمه 1384/04/01  
غلامرضا – ناجی   
علیرضا – ناجی   
محمد رضا – ناجی   
عبدالزهرا ملا نعمه 9378177764  
صادق – عبدالزهرا   
مبین – صادق   
احمد – عبدالزهرا   
عبدالحسین ملا نعمه    
علی – عبدالحسین   
رضا – عبدالحسین   
عباس ملا نعمه    
سجاد – عباس   
در تاريخ 29/نوامبر/2021 بدون دیدگاه برچسب ها :

نوشته شده توسط اسدمرمضی

وبسایت

دیدگاه خود را بیان کنید


 حق نشر © انتشار نوشته هاي اين وبگاه در سايت ها و نشريات تنها با ذکر نام و درج لينک مجاز است.
طراحي شده توسط گروه علی دهقان