صندوق قرعه پنج میلیون تومان یا ابوالفضل العباس (ع)

صندوق قرعه پنج میلیون تومان یا ابوالفضل العباس (ع)

 

 

 

 

یا ابوالفضل العباس
۱ اسد لفته/۴ ۱ ۱۴۰۰/۰۶
۲ اسد لفته/۵ ۱
۳ جلیل سیاحی/۱ ۱
۴ حسین طاهر /۳ ۱
۵ حمید عبدالرضا/۵ ۱
۶ رضا خلف طاهر/۲ ۱
۷   حجی سامی طاهر/۴ ۲ ۱۴۰۰/۰۷
۸ حجی عباس دلفی/۲ ۲
۹   حمید حسن عباس ۲
۱۰ رضا  جلالی/۱ ۲
۱۱  جلیل سیاحی/۲ ۲
۱۲ علیرضا ناصر/۳ ۲
۱۳ جبار  جادری/۲ ۳ ۱۴۰۰/۰۸
۱۴ سجاد حریفی/۱ ۳
۱۵ سعید جلالی/۲ ۳
۱۶ کریم حجی عبد/۲ ۳
۱۷ مجید غراوی ۳
۱۸ مهدی هادی /۱ ۳
۱۹ حیدر  جادری ۴ ۱۴۰۰/۰۹
۲۰ جبار  جادری/۳ ۴
۲۱ سجاد حریفی/۲ ۴
۲۲ محمد حجی حسن/۲ ۴
۲۳ محمد حجی حسن/۳ ۴
۲۴ محمد علی مرتضی /۱ ۴
۲۵   حجی سامی طاهر/۲ ۵ ۱۴۰۰/۱۰
۲۶   حجی سامی طاهر/۳ ۵
۲۷ حمید عبدالرضا/۳ ۵
۲۸ لفته  جادری ۵
۲۹ مهدی هادی/۲ ۵
۳۰  قاسم لامی/۵ ۵
۳۱ حجی حسن لفته/۱ ۶ ۱۴۰۰/۱۱
۳۲ حسین طاهر/۲ ۶
۳۳ رضا – محمدرضا/۱ ۶
۳۴ رضا خلف طاهر/۱ ۶
۳۵ کریم حجی عبد/۳ ۶
۳۶ هاشم جمعه/۱ ۶
۳۷ سمیر چاسبی ۷ ۱۴۰۰/۱۲
۳۸ علی حریفی/۲ ۷
۳۹  قاسم لامی/۲ ۷
۴۰ رضا حجی حسن /۲ ۷
۴۱ کریم حجی حسن/۱ ۷
۴۲ محمد رضا حجی جاسم ۷
۴۳ اسد لفته/۳ ۸ ۱۴۰۱/۰۱
۴۴ حجی کریم مطر/۴ ۸
۴۵ حیدر طاهر/۲ ۸
۴۶ غلامرضا ابو یوسف/۴ ۸
۴۷  قاسم لامی/۴ ۸
۴۸ مهدی مجید/۲ ۸
۴۹  امیر جلالی/۳ ۹ ۱۴۰۱/۰۲
۵۰ حجی حمید کاظم /۲ ۹
۵۱ حجی رحیم سلمان/۲ ۹
۵۲ علی کاظم کارون ۹
۵۳ محمد حجی حسن/۴ ۹
۵۴ هاشم جمعه/۲ ۹
۵۵ حجی حمید ابو مکی/۲ ۱۰ ۱۴۰۱/۰۳
۵۶   حسین حمید حسن /۲ ۱۰
۵۷ حسین عبدالله ۱۰
۵۸ رسول حمید/۲ ۱۰
۵۹ عباس جلالی/۲ ۱۰
۶۰ کریم حجی عبد/۱ ۱۰
۶۱ حجی عبدالرضا/۲ ۱۱ ۱۴۰۱/۰۴
۶۲ کاظم حجی حسن ۱۱
۶۳ کیان عبدالزهرا/۲ ۱۱
۶۴ امین هادی/۳ ۱۱
۶۵   حجی سامی طاهر/۵ ۱۱
۶۶ جعفر جادری ۱۱
۶۷ احمد اسد ۱۲ ۱۴۰۱/۰۵
۶۸ میلاد ابراهیم/۱ ۱۲
۶۹ میلاد ابراهیم/۲ ۱۲
۷۰ رضا حجی حسن /۳ ۱۲
۷۱ علیرضا ناصر/۴ ۱۲
۷۲ حجی عباس دلفی ۱۲
۷۳ حمید عبدالرضا/۴ ۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/
۷۴ حسین طاهر/۱ ۱۳
۷۵ علی حجی حسن ۱۳
۷۶ رضا  سیاحی /۲ ۱۳
۷۷  قاسم لامی/۳ ۱۳
۷۸ عیسی ملا حسین/۳ ۱۳
۷۹ حجی عبدالرضا/۱ ۱۴ ۱۴۰۱/۰۷
۸۰   حجی سامی طاهر/۱ ۱۴
۸۱ حسن طاهر /۲ ۱۴
۸۲ مسعود عبدالساده/۴ ۱۴
۸۳ مسعود عبدالساده /۵ ۱۴
۸۴ جبار  جادری/۱ ۱۴
۸۵ محمد علی مرتضی ۱۵ ۱۴۰۱/۰۸
۸۶ صادق حجی جبار /۲ ۱۵
۸۷ اسد لفته/۲ ۱۵
۸۸ رضا  جلالی/۲ ۱۵
۸۹ سعید جلالی/۲ ۱۵
۹۰ عیسی ملا حسین/۲ ۱۵
۹۱ حمید عبدالرضا/۲ ۱۶ ۱۴۰۱/۰۹
۹۲ حیدر طاهر ۱۶
۹۳ غلامرضا ابو یوسف/۳ ۱۶
۹۴ کمال مسعودی ۱۶
۹۵ امین هادی /۲ ۱۶
۹۶ رضا  جلالی/۱ ۱۶
۹۷ مسعود الجمعه ۱۷ ۱۴۰۱/۱۰
۹۸ حجی هاشم ۱۷
۹۹ صادق حجی جبار /۱ ۱۷
۱۰۰ حجی کریم مطر/۳ ۱۷
۱۰۱ صادق  جادری/۲ ۱۷
۱۰۲  امیر جلالی/۲ ۱۷
۱۰۳  حجی حبیب عبد/۲ ۱۸ ۱۴۰۱/۱۱
۱۰۴  حجی حبیب عبد/۳ ۱۸
۱۰۵ محمد حجی حسن ۱۸
۱۰۶ رضا – محمدرضا ۱۸
۱۰۷  قاسم لامی ۱۸
۱۰۸ عیسی ملا حسین/۱ ۱۸
۱۰۹ حسن طاهر /۱ ۱۹ ۱۴۰۱/۱۲
۱۱۰   حسین حمید حسن ۱۹
۱۱۱ اسد لفته/۱ ۱۹
۱۱۲ حجی کریم مطر/۲ ۱۹
۱۱۳ عباس کریم مطر/۲ ۱۹
۱۱۴ علی حریفی ۱۹
۱۱۵ حسین راهی/۲ ۲۰ ۱۴۰۲/۰۱
۱۱۶  حجی حبیب عبد/۱ ۲۰
۱۱۷ رحیم کاظم کارون/۲ ۲۰
۱۱۸ کیان عبدالزهرا ۲۰
۱۱۹ صادق  جادری/۱ ۲۰
۱۲۰ سعید جلالی/۱ ۲۰
۱۲۱ حمید عبدالرضا/۱ ۲۱ ۱۴۰۲/۰۲
۱۲۲ کریم حجی عبد/۲ ۲۱
۱۲۳ حجی حسن لفته ۲۱
۱۲۴ رضا حجی حسن ۲۱
۱۲۵ امین هادی /۱ ۲۱
۱۲۶ حجی حمید کاظم ۲۱
۱۲۷ رسول حمید ۲۲ ۱۴۰۲/۰۳
۱۲۸ حسین راهی/۱ ۲۲
۱۲۹ کریم حجی حسن ۲۲
۱۳۰ مهدی مجید ۲۲
۱۳۱ حجی کریم مطر/۱ ۲۲
۱۳۲ علیرضا ناصر/۲ ۲۲
۱۳۳ کریم حجی عبد/۱ ۲۳ ۱۴۰۲/۰۴
۱۳۴ حجی رحیم سلمان ۲۳
۱۳۵ مسعود عبدالساده/۲ ۲۳
۱۳۶ مسعود عبدالساده/۳ ۲۳
۱۳۷ عباس جلالی ۲۳
۱۳۸ محمد جلالی ۲۳
۱۳۹ مسعود عبدالساده/۱ ۱۴۰۲/۰۵/۰۰
۱۴۰ غلامرضا ابو یوسف/۱
۱۴۱ غلامرضا ابو یوسف/۲
۱۴۲ رحیم کاظم کارون/۱
۱۴۳ عباس کریم مطر/۱
۱۴۴ علیرضا ناصر/۱
۱۴۵ باسم مزرعه ۱۴۰۲/۰۶/۰۰
۱۴۶ رضا  سیاحی
۱۴۷ مهدی غراوی/۱
۱۴۸ مهدی غراوی/۲
۱۴۹  امیر جلالی/۱
۱۵۰ حجی حمیدابومکی
یا ابوالفضل العباس
در تاريخ 30/ژوئن/2023 بدون دیدگاه برچسب ها :

نوشته شده توسط اسدمرمضی

وبسایت

دیدگاه خود را بیان کنید


 حق نشر © انتشار نوشته هاي اين وبگاه در سايت ها و نشريات تنها با ذکر نام و درج لينک مجاز است.
طراحي شده توسط گروه علی دهقان